Vraag en antwoord

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen (en antwoorden). Voordat u uw eigen vraag formuleert, kunt u hier kijken of uw vraag al eerder is gesteld.

Mocht u een vraag hebben die hieronder niet beantwoord wordt, stel uw vraag dan alsnog.

Algemene vragen

1. Waarom wil Koninklijke BAM Groep reductie van CO₂-emissie?
2. Waarom is de BAM CO₂-desk opgericht?
3. Voor wie is de BAM CO₂-desk bedoeld?
4. Welke factoren dragen bij aan de CO₂-emissie van een bedrijf?
5. Hoe heeft Koninklijke BAM Groep haar eigen CO₂-emissie berekend?

Vragen met betrekking tot Bouw en Vastgoed

1. Waaruit bestaat de CO₂-emissie van mijn gebouw?
2. Waar moet ik mij tijdens het ontwerp van een gebouw vooral op richten?
3. Hoe kan ik de CO₂-emissie van mijn gebouw verlagen?
4. Hoe zorg ik ervoor dat mijn gebouw een lage energieprestatiecoëfficiënt (EPC) heeft?
5. Welke duurzame energietechnieken zijn toepasbaar in de gebouwde omgeving?
6. Wat kost een duurzaam gebouw?

Vragen met betrekking tot Infra

1. Welke factoren bepalen de CO₂-emissie bij spoorwegen?
2. Asfaltproductie heeft een hoge CO₂-emissie. Wat doet BAM aan reductie?
3. Wat is de opvatting van grote opdrachtgevers in de wegenbouw over reductie van CO₂-emissie?
4. Leidt een lagere CO₂-emissie voor een werk altijd tot een hogere prijs?

 

Staat uw vraag er niet bij? Stel dan direct uw vraag.

Antwoorden algemene vragen


1. Waarom wil Koninklijke BAM Groep reductie van CO₂-emissie?

Terug naar boven
Koninklijke BAM Groep streeft naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering en de reductie van CO₂-emissie krijgt daarom extra aandacht. Net als bij de aanpak van andere maatschappelijke thema’s is samenwerking essentieel. Samenwerking in de keten, zowel upstream met leveranciers en opdrachtgevers, als downstream met afnemers, is beslist noodzakelijk om reductie van CO₂-emissie te realiseren.

2. Waarom is de BAM CO₂-desk opgericht?

Terug naar boven

Bedrijven zetten energieverbruik en reductie van CO₂-emissie steeds hoger op de agenda. Ten eerste vanuit het besef dat de overheid met scherpere wet- en regelgeving komt. Ten tweede door de eisen die de maatschappij stelt. Maar ook vanwege de kansen om goede economische prestaties te realiseren. Ook op lange termijn. En de eigen overtuiging dat maatschappelijk verantwoord ondernemen loont.

Uit het onderzoek naar de carbon footprint blijkt dat de bouwsector op dit gebied veel kennis in huis heeft. Die wordt echter te weinig actief gebruikt. Koninklijke BAM Groep wil de kennis die aanwezig is in haar organisatie ontsluiten en ter beschikking stellen aan toeleveranciers en opdrachtgevers in de bouw. Daarvoor is de BAM CO₂-desk opgericht.


3. Voor wie is de BAM CO₂-desk bedoeld?

Terug naar boven

Belangrijke doelgroepen zijn opdrachtgevers en toeleveranciers, die respectievelijk in de gebruiksfase en in de toeleverende keten de CO₂-emissie kunnen reduceren.

Koninklijke BAM Groep wil samen met opdrachtgevers streven naar CO₂-bewust en op termijn klimaatneutraal aanbesteden. Met energiezuinige producten en processen beoogt Koninklijke BAM Groep een bijdrage te leveren aan de reductie van CO₂-emissie in de bouwketen.

Aan toeleveranciers wordt gevraagd bij de productie van grondstoffen en halffabrikaten de carbon footprint van deze producten zo laag mogelijk te houden. Samen met de toeleveranciers wil Koninklijke BAM Groep meedenken over de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe duurzame producten om deze vervolgens te implementeren via partnerships of co-makerships.


4. Welke factoren dragen bij aan de CO₂-emissie van een bedrijf?

Terug naar boven

Een bedrijf kan zelf bepalen waar de grens ligt van haar CO₂-emissie. Wel geeft het zogenoemde Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) richting bij het maken van keuzes.

Factoren die de hoogte van de CO₂-emissie bepalen zijn het energieverbruik in kantoren, door het wagenpark, door het maken van vliegreizen en het energieverbruik op bouwplaatsen en productielocaties.

In de door Koninklijke BAM Groep voorgestelde berekening (zie publicatie) van de carbon footprint is niet alleen de CO₂-emissie Van Koninklijke BAM Groep zelf berekend maar ook de CO₂-emissie van zowel upstream (toeleveranciers) als downstream (de gebruiksfase van producten) meegenomen.


5. Hoe heeft Koninklijke BAM Groep haar eigen CO₂-emissie berekend?

Terug naar boven
De berekening van de CO₂-emissie van Koninklijke BAM Groep en de keten is, in samenwerking met KPMG, uitgevoerd met behulp van een Carbon Footprint-rekenmodel, dat specifiek voor dit doel is ontwikkeld.

Antwoorden Bouw en vastgoed


1. Waaruit bestaat de CO₂-emissie van mijn gebouw?

Terug naar boven
De CO₂-emissie bestaat uit het gebruik van energie voor verlichting, apparatuur, verwarming, koeling, liften. Dit verbruik bestaat uit elektraverbruik, gasverbruik en/of verbruik van warmte en/of koude door derden geleverd.

2. Waar moet ik mij tijdens het ontwerp vooral op richten?

Terug naar boven
Tijdens de totale levensduur van een gebouw blijkt dat vooral het energieverbruik bepalend is voor de milieulast. Hierbij is het van belang om eerst de koelings- en verwarmingsvraag, vervolgens verlichting en de overige energieverbruikers in het gebouw te beperken. Ongeveer 30% van het energieverbruik in een gebouw is gebruikersafhankelijk. Inregeling, monitoring, ondersteuning en uitleg aan de gebruiker is een wezenlijk onderdeel van duurzame ontwikkeling.

3. Hoe kan ik de CO₂-emissie van mijn gebouw verlagen?

Terug naar boven
Vaak kan veel bereikt worden door logisch naar instellingen te (laten) kijken. Denk hierbij aan gebruikstijden en temperatuurinstellingen. Ook kan in overleg met uw installateur of bouwkundig aannemer energiebesparende maatregelen in kaart worden gebracht. Het is raadzaam en in sommige gevallen zelfs verplicht een Energie Prestatie Advies Utiliteit of Woningbouw uit te laten voeren. Dit geeft direct inzicht in uw huidige situatie alsmede in de mogelijkheden tot besparing. Voor woningbouw is de Toolkit Duurzame Woningverbetering opgesteld met adviezen over hoe bestaande woningen energiezuiniger gemaakt kunnen worden.

4. Hoe kan ik de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van mijn gebouw verbeteren?

Terug naar boven
Afhankelijk van de gewenste EPC kan gekozen worden uit een aantal energiebesparende technieken of combinaties daarvan. Enkele voorbeelden zijn een hoog rendement ZonneGasCombi, een individuele warmtepomp en het verhogen van de isolerende waarde (Rc) van dichte delen. Bijzonder energiezuinige huizen (zeer lage EPC) kunnen gebouwd worden volgens het Passiefhuisconcept.

5. Welke duurzame energietechnieken zijn toepasbaar in de gebouwde omgeving?

Terug naar boven
Hierbij kan gedacht worden aan: warmte- en koudeopslag, thermische zonne-energie, elektrische zonne-energie, biobrandstoffen, energieterugwinning en hoogrendement apparatuur. Wel dient onderscheid gemaakt te worden tussen nieuwbouw en renovatie. Het is in ieder geval van belang dat specialisten op het gebied van energiezuinige technieken al in een vroeg stadium bij projecten betrokken zijn.

6. Wat kost een duurzaam gebouw?

Terug naar boven
De kosten van een duurzaam gebouw hangen af van het gewenste duurzaamheidniveau. Het is mogelijk dat het maken van een duurzaam gebouw meer kost dan een conventioneel gebouw. Vaak worden de meerkosten binnen een paar jaar terugverdiend door lagere energie- en onderhoudskosten.

Belangrijke financiële aspecten die een rol spelen zijn de financieringsvorm, grondkosten, waardeontwikkeling van het vastgoed, huurderbinding in de toekomst, een acceptabele periode waarbinnen de meerkosten terugverdiend zijn en de verwachte prijsontwikkeling van energie.


Antwoorden Infra


1. Welke factoren bepalen de CO₂-emissie bij spoorwegen?

Terug naar boven
Bij het maken van spoorwegen is er een CO₂-emissie door het gebruik van grondstoffen en halffabrikaten gebruikt (zoals bijvoorbeeld betonnen dwarsliggers) en door het productieproces. Tijdens het gebruik van spoorwegen vindt CO₂-emissie plaats door het gebruik van systemen (o.a. seinen en wissels) en het laten rijden van treinen (vooral het overwinnen van weerstand door wrijving kost veel energie).

2. Asfaltproductie heeft een hoge CO₂-emissie. Wat doet Koninklijke BAM Groep aan reductie?

Terug naar boven
Een actuele vernieuwing bij de productie van asfalt is het halfwarme bereidingsproces. Door het toepassen van verschuimde bitumen als bindmiddel, leidt dit bij significant lagere temperatuur (95 ºC in plaats van 165 ºC) tot hetzelfde eindproduct. Doordat minder energie benodigd is, levert dit een reductie van de CO₂-emissie op. Voor iedere ton LEAB (Laag Energie Asfalt Beton) is deze reductie bijna 4 kg CO₂.

3. Wat is de opvatting van grote opdrachtgevers in de wegenbouw over reductie van CO₂-emissie?

Terug naar boven
Dit geeft een nogal wisselend beeld. Enerzijds wordt er nog veel waarde gehecht aan een lagere prijsvorming, anderzijds klinken de beleidsdoelstellingen van de overheid steeds vaker door in de bestekken/contracten. Regelmatig zijn er mogelijkheden om door minder omleidingen, kortere omleidingen en korter durende omleidingen het aantal 'omrijdkilometers’ te reduceren en daarmee de CO₂-emissie.

4. Leidt een lagere CO₂-emissie voor een werk altijd tot een hogere prijs?

Terug naar boven

Vaak zullen extra maatregelen of energiezuinige producten tot hogere kosten leiden. Maar door inventief met om te gaan met bijvoorbeeld logistieke planning door materialen zo dicht mogelijk in de buurt van bouwlocaties te betrekken of personeel uit de directe omgeving aan te nemen. In beide voorbeelden wordt het aantal transportkilometers beperkt.

Opmerkelijk in dit verband is dat de bouwsector haar aandeel in de totale CO₂-emissie onderschat terwijl de kosten van duurzaam bouwen worden overschat.